----------------------------------- --------------------------------------------
NS (NickServ) команди

/msg NS REGISTER <password> <e-mail>

/msg NS CONFIRM <token code> Регистрира псевдоним nick с който сте в момента (ако не е регистриран), като password e паролата ви за identify, a  your@email.com е адресът на пощата ви, на който ще бъде изпратен token код, който до 24 часа трябва да напишете към командата CONFIRM за да завършите регистрацията. Паролата е чувствителна към големината на буквите. При проблем с получаване на token code се обърнете към администратор.
Използвайте трудни пароли!
Ако не ползвате nick-a (с идентифициране) над 60 дни, регистрацията му се прекратява (не важи за псевдоними със сетнат NOEXPIRE).

/msg NS IDENTIFY 
/msg NS ID 
//.msg ns id $$?*   Удостоверявате собствеността на nick-а си (идентификация).
С последната команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички (за mIRC клиент).

/msg NS LOGOUT Прекратявате сесията си като идентифициран потребител с nick-a си.
Работи само ако nick-a няма включен SET KILL.

/msg NS INFO 
//msg ns info $me  Показва информация за nick.
За вашия nick може да ползвате и втората команда (за mIRC клиент).
/quote help umode Показва какви modes можете да сложите на nick-a си.
/mode <+|->
/mode +i Променяте modes на nick-a си.

+а - не ви показва idle-time при /whois ( не важи за администраторите)
+i - не ви показва nick-а при /who #kanal
+I - скрива списъка с каналите в които сте при /whois 
+g - не приемате лични съобщения, освен от тези в ACCEPT list
+D - не виждате какво се пише в каналите
/accept nick
/accept -nick
/accept * Ако имате mode +g на nick-a си, определяте кой може да ви пише.
Добавяте и махате никове от списъка,
преглеждате кои са записани.

/msg NS LIST <pattern> [sUSPENDED] [NOEXPIRE] [uNCONFIRMED] Изкарва всички регистрирани псевдоними, съдържащи <pattern> в себе си във формат nick!user@host. Псевдоними с включена PRIVATE опция са видими само за Services Operators. Псевдоними с включена NOEXPIRE опция се показват с ! отпред. 

/msg NS SET AUTOOP ON|OFF Включва/изключва автоматичен VOICE/HALFOP/OP/PROTECT/OWNER статус на ника ви от CS (ChanServ) при влизане в даден канал, в който имате нужния ACCESS.

/msg NS SET EMAIL <e-mail> Променяте имейла към вашия псевдоним. При използване на /msg NS INFO <nickname> добавения имейл ще се показва към информацията с псевдонима ви. Задължително трябва да сте идентифициран в NS (NickServ) за да може да промените имейла си.

/msg NS RESEND С тази команда пращате нов token-code за CONFIRM на вашия псевдоним. При затруднения с получаването на такъв код, се обърнете към администратор.

/msg NS SET GREET <text>  Дoбавяте поздравително съобщение към вашия псевдоним.

/msg NS SET PASSWORD <newpassword>   Променяте паролата на nick-a си. Отново задължително трябва да сте идентифициран в NS (Nickserv) 

/msg NS ACCESS ADD
/msg NS ACCESS DEL 
/msg NS ACCESS LIST Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify. (също като горните команди).

/msg NS SET KILL ON|OFF|QUICK|IMMED Включва/изключва опция, при която ако някой ползва nick-a ви и не се идентифицира до 1 минута, автоматично ще бъде сменен с ник CyberGuest_ . При опция QUICK трябва да се идентифицирате до 20 секунди или ника ви ще бъде сменен с CyberGuest_ . При включена опция IMMED  ако някой влезе с nick-a ви от неизвестна хостмаска, ника му ще бъде веднага сменен на CyberGuest_ . Предварително задайте хостмаски с ACCESS ADD от горните команди.

/msg NS SET PRIVATE ON Скрива info-то на nick-а ви при използване на LIST и INFO команда.

/msg NS SET MESSAGE ON|OFF |off> Променя метода на комуникация на вашия псевдоним със Services. При включена опция NS ще ви изпраща лични съобщения, при изключена опция, съобщенията ще ви излизат под формата на notice.

/msg NS SET URL <url> Добавя url страница към вашия псевдоним.

/msg NS SET HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON|OFF} Скрива различните видове информация за вашия псевдоним при използване на NS INFO команда. Можете да скриете вашият e-mail, достъп до Services (ако имате такъв) вашата хостмаск-а, последно използваното от вас quit-съобщение. С втория параметър ON|OFF включвате/изключвате избраната от вас опция.

/msg NS RECOVER <nickname> <password> Бърза команда за освобождаване на nick-a ви.  А ако някой друг ползва вашият nick, той ще бъде kill-нат от services.

/msg NS SET SECURE ON|OFF Включва/изключва опция, при която трябва задължително да сте се идентифицирали с ника си, за да бъдете разпознат от Services като негов собственик. Добавете си вашата хостмаска преди да включите тази опция.

/msg NS SET KEEPMODES ON|OFF Включва/изключва опция при която NS запаметява поставените модове на вашия псевдоним и автоматично ги SET-ва, при следваща идентификация.

/msg NS GROUP <nick> <password> Добавяте друг псевдоним към вашия основен ник/акаунт. Ника към който добавяте даден псевдоним трябва да е регистриран задължително, като използвате едни и същи привилегии - ACCESS в канали, хостмаски и т.н. Препоръчително е да добавяте нерегистрирани псевдоними към вашия основен ник/акаунт, като те биват автоматично регистрирани със същия имейл и парола, както основния.

/msg NS SET display <new-display> Променяте зададения основен ник/акаунт във вашата група с друг. Новия ник трябва да бъде задължително във вашата група псевдоними.

/msg NS GLIST Изкарва всички добавени псевдоними към вашия ник/акаунт.

/msg NS RESETPASS <nickname> <email> С тази команда пращате инструкции как да смените паролата на избрания псевдоним към e-mail-а на съответния. E-mail-а трябва да съвпада задължително със сетнатия при REGISTER.

/msg NS STATUS <nickname> Връща информация дали даден потребител е фактическия собственик на съответния псевдоним. Ако <nickname> не е зададен като опция, връща вашия статус.

CS (ChanServ) команди

/msg CS REGISTER <#channel> Регистрира канал #channel (nick-a ви става founder на канала). Необходимо е nick-а ви да е регистриран в NS (Nickserv) , да имате OWNER(+q/~) статус в канала и разбира се той да не е регистриран. Ако бъде прекратена регистрацията на nick-a на founder-a и няма добавен successor , следващия с най-висок level става owner. Ако никой с add в access list не влиза над 30 дни, се прекратява регистрацията на канала.

/msg CS INFO <#channel> Показва подробна информация за канала (founder, възраст, описание, сетнати опции и т.н.).

/msg CS DROP <#channel> Прекратява регистрацията на даден канал. Използва се само от founder-а на дадения канал.

/msg CS INVITE <#channel> <nickname> Получавате/давате покана за достъп до модериран с +i канал. При липса на параметър <nickname> поканата важи за вас. Изисква се ниво на достъп до OP или AOP .

/msg CS GETKEY <#channel> Получавате ключ за достъп до канал модериран с +к <key> . 

/msg CS ACCESS <#channel> ADD <nickname/hostmask> level Добавяте ник/хостмаска в ACCESS на даден канал с посочен левел. За подробен списък с левелите и тяхното предназначение, вижте команда LEVELS LIST по-долу.

/msg CS ACCESS <#channel> DEL <nickname/hostmask/entry-num> Премахвате ник/хостмаска/номер-на-ник-в-листа от ACCESS на канала.

/msg CS ACCESS <#channel> LIST Изкарва списъка с добавените потребители в ACCESS на дадения канал.

/msg CS ACCESS <#channel> VIEW По-подробна информация с добавените потребители в ACCESS - като кой кого е добавил, дата на добавяне, както и дали потребителя е онлайн в момента.

/msg CS ACCESS <#channel> CLEAR Изчиствате списъка с потребители в ACCESS LIST.

/msg CS QOP/SOP/AOP/HOP/VOP <#channel> ADD <nickname/hostmask> Добавяте ник/хостмаска към различните нива на достъп до вашия канал.

QOP - Потребителя получава OWNER (+q/~) статус. 

SOP - Потребителя получава PROTECT (+a/&) статус.

AOP - Потребителя получава OP (+o/@) статус.

HOP - Потребителя получава HALFOP (+h/%) статус.

VOP - Потребителя получава VOICE (+v/+) статус.

Нивата за достъп са подредени в низходящ ред, като най-високия има достъп до всеки следващ - ПРИМЕР - QOP добавя/променя/премахва SOP/AOP/HOP/VOP , SOP добавя/променя/премахва AOP/HOP/VOP и т.н.

/msg CS QOP/SOP/AOP/HOP/VOP <#channel> DEL <nickname/hostmast/entry-num Премахвате ник/хостмаска от различните списъци за достъп до вашия канал. С <entry-num> премахвате ник/хостмаска по номера чрез който фигурира в дадения списък.

/msg CS QOP/SOP/AOP/HOP/VOP <#channel> LIST  Преглеждате различните списъци за достъп до вашия канал.

/msg CS QOP/SOP/AOP/HOP/VOP <#channel> CLEAR Изчиствате различните списъци за достъп до вашия канал.

/msg CS AKICK <#channel> ADD <nickname/hostmask> <text> Добавяте ник/хостмаска към AKICK LIST на даден канал. С параметър <text> посочвате причина за добавянето на дадения ник/хостмаска. По подразбиране само потребители с ниво за достъп до AKICK или SOP имат достъп до командата.

/msg CS AKICK <#channel> DEL <nickname/hostmask/entry-num Премахвате ник/хостмаск от AKICK LIST на даден канал. С параметър <entry-num> посочвате номера на ник/хостмаск-ата, която искате да премахнете в списъка.

/msg CS AKICK <#channel> LIST Преглеждате списъка с AKICK-натите никове/хостмаски.

/msg CS AKICK <#channel> VIEW По подробна информация за списъка с AKICK-нати никове/хостмаски.

/msg CS AKICK <#channel> CLEAR Изчиства списъка с AKICK никове/хостмаски.

/msg CS BAN <#channel> <+time> <nickname/hostmask> <text> Поставя BAN чрез CS (ChanServ) на даден ник/хостмаска.  С параметър <text> посочвате причина за BAN. С параметър <+time> посочвате времетраене на бана ( може да се посочи s-секунди, m-минути, h-часове, d-дни, Пример - +1d = 1 ден времетраене ). По подразбиране само ник/хостмаска с ниво на достъп до BAN или AOP могат да ползват командата.

/msg CS UNBAN <#channel> <nickname/hostmask> Премахвате даден ник/хостмаска от BAN чрез CS (ChanServ). Ако не посочите параметър <nickname/hostmask> премахва евентуално вас. Изисква се ниво на достъп до BAN или AOP за да можете да използвате командата.

/msg CS KICK <#channel> <nickname/hostmask> <text> Киквате през CS (ChanServ) даден потребител/хостмаска. С параметър <text> посочвате причината за KICK. Изисква се ниво за достъп до KICK, OP или AOP.

/msg CS SEEN <nickname> Дава информация относно даден ник кога за последно е влизал в чата. Изисква се ника който SEEN-вате да бъде регистриран в NS (NickServ). За по подробна информация ползвайте SeenServ услугата.

/msg CS ENTRYMSG <#channel> ADD <text> Добавяте съобщение което CS (ChanServ) ще показва при влизане на даден потребител в канала. Може да добавяте едно или няколко съобщения, които ще се показват едно под друго.

/msg CS ENTRYMSG <#channel> DEL <num> Изчиствате даден номер на съобщение което CS (ChanServ) показва при влизане в канала.

/msg CS ENTRYMSG <#channel> LIST Показва списъка със съобщения които CS (ChanServ) показва при влизане в канала.

/msg CS ENTRYMSG <#channel> CLEAR Изчиства всички съобщения които CS (ChanServ) показва при влизане в канала.

Изисква се ниво на достъп до SET за да може да използвате ENTRYMSG опцията.

/msg CS SET <опция> #канал <параметър> Задавате различни настройки на вашия канал. Валидните опции са :

SET AUTOOP ON|OFF Включвате|изключвате автоматичните  VOICE/HALFOP/OP/PROTECT/OWNER режими, които CS (ChanServ) поставя на ник/хостмаска при влизане в канала.

SET BANTYPE <bantype> Поставяте типа BAN който CS (ChanServ) ще поставят в канала. Валидните bantype са: 

0:  бан във формата *!user@host
1:  бан във формата *!*user@host
2:  бан във формата *!*@host
3:  бан във формата *!*user@*.domain

SET DESC <текст>

SET DESCRIPTION <текст> Задавате описание което ще се показва при CS INFO.

SET EMAIL  <parameters> Задавате имейл на даден канал който ще се показва при CS INFO.

SET URL  <url> Задавате интернет страница на даден канал, която ще се показва при CS INFO.

SET FOUNDER  <nickname> Задавате собственик (Founder) и съответно премахвате вас от даден канал. Ника който задавате задължително трябва да е регистриран в NS (NickServ) . Изисква се ниво на достъп до FOUNDER.

SET SUCCESSOR <nickname> Задавате наследник (Successor) на даден канал. Ако регистрацията на ника на Founder в NS (NickServ) изтече, наследника автоматично става Founder на канала.

SET KEEPMODES  ON|OFF Включва|изключва запазването на режими, поставени при регистрацията на даден канал. 

SET KEEPTOPIC  ON|OFF Включва|изключва запазването на топик, поставен при регистрацията на даден канал.

SET PEACE ON|OFF Включва|изключва PEACE режим. При включена опция потребител не може да кик/бан или премахва статус от потребител с ниво на достъп равно или по голямо на неговото.

SET PRIVATE ON|OFF Скрива информацията за даден канал и показването му в LIST.

SET SECURE ON|OFF При включена SECURE опция само никове идентифицирали се в NS (NickServ) могат да ползват командите към CS (ChanServ) ако разбира се имат необходимото ниво на достъп.

SET SECUREFOUNDER ON|OFF При включена SECUREFOUNDER опция само реалния собственик (FOUNDER) може да използва DROP командата, да променя FOUNDER/SUCCESSOR ник или да променя +q (QOP/OWNER) .

SET SECUREOPS ON|OFF При включена SECUREOPS опция само потребителите с ниво на достъп могат да получават OP/PROTECT/OWNER статус в канала.

SET SIGNKICK ON|LEVEL|OFF Включвате|изключвате KICK опцията през CS (ChanServ). При използване на LEVEL само потребители с ниво на достъп до KICK ще могат да ползват командата.

/msg CS LEVELS <#channel> SET <type> <level> Задавате достъп до даден тип левел. За подробно описание на LEVELS и тяхното предназначение вижте LEVELS DESC по-долу.

/msg CS LEVELS <#channel> DIS|DISABLE <type> Включвате|изключвате използването на даден тип левел.

/msg CS LEVELS <#channel> LIST Изкарва списък с левелите в даден канал, както и нивата за достъп до тях.

/msg CS LEVELS <#channel> RESET Връща настройките за нива на достъп до първоначалното сетнатите по подразбиране. Забележка - използването на LEVELS изисква ниво на достъп до FOUNDER.

/msg CS HELP LEVELS DESC Пълен списък на нивата за достъп и тяхното предназначение.

ACCESS_CHANGE Позволява да модифицирате/променяте access list на канала.

ACCESS_LIST Позволява да виждате списъка с потребители в access list на канала.

NOKICK При включен NOKICK потребителите не могат да бъдат киквани през CS (ChanServ).

FANTASIA Достъп до публични команди през CS (ChanServ).

GREET Достъп до поздравително съобщение при влизане в канала.

AUTOVOICE Автоматичен VOICE (+v/+) при влизане в канала.

VOICE Достъп до VOICE/DEVOICE командите през CS (ChanServ).

INFO Достъп до списъка с информация  за даден канал (founder, възраст на канала, поздравително съобщение и т.н.).

SAY Достъп до SAY и ACT командите. 

AUTOHALFOP Автоматичен HALFOP (+h/%) при влизане в канала.

HALFOP Достъп до HALFOP/DEHALFOP командите през CS (ChanServ).

KICK Достъп до KICK през CS (ChanServ).

TOPIC Достъп до TOPIC командите през CS (ChanServ).

BAN Достъп до BAN през CS (ChanServ).

MODE Достъп до MODE командите през CS (ChanServ).

GETKEY Достъп до GETKEY през CS (ChanServ).

INVITE Достъп до INVITE през CS (ChanServ).

UNBAN Достъп до UNBAN през CS (ChanServ).

AUTOOP Автоматичен OP (+o/@) при влизане в канала.

OP Достъп до OP/DEOP командите през CS (ChanServ).

AUTOPROTECT Автоматичен PROTECT (+a/&) при влизане в канала.

PROTECT Достъп до PROTECT/DEPROTECT командите през CS (ChanServ).

AKICK Достъп до AKICK командите през CS (ChanServ).

BADWORDS Позволява да редактирате списъка със забранени думи в канала.

ASSIGN Достъп до ASSIGN/UNASSIGN командите, позволяващи ви да вкарате/изкарате бот/сървис в канала.

MEMO Позволява ви да четете списъка със съобщения сетнати през CS (ChanServ).

SET Достъп до SET командите през CS (ChanServ).

AUTOOWNER Автоматичен OWNER (+q/~) при влизане в канала.

OWNER Достъп до OWNER/DEOWNER командите през CS (ChanServ).

FOUNDER Пълен достъп до всички левели, позволява редактиране - един вид потребител с достъп до FOUNDER фактически се превръща в допълнителен собственик на канала.

ЗАБЕЛЕЖКА - Възможните опции за всеки левел са - номер, DIS|DISABLE(включен|изключен) и founder only т.е само собственика на канала има достъп до дадения левел.

/msg CS TOPIC <#channel> SET <text> Слагате TOPIC (тема на разговор) през CS (ChanServ) в даден канал. При липса на параметър <текст> премахвате темата на разговор.

/msg CS TOPIC <#channel> APPEND <text> Добавяте <текст> към топика на даден канал, който ще се покаже пред предишния добавен топик.

/msg CS TOPIC <#channel> UNLOCK|LOCK Отключва|заключва топик в даден канал. При сетната LOCK опция топика може да се променя само през CS (ChanServ).

/msg CS MODE <#channel> LOCK ADD|SET|LIST <modes> Заключвате различни режими на вашия канал. За повече информация /msg CS HELP MODE.

/msg CS MODE <#channel> CLEAR <modes> Изчиствате поставени режими в даден канал. Валидните опции са bans, exempts, inviteoverrides, ops, halfops, voices. Ако не е зададен параметър <modes> изчиства всички режими освен тези по подразбиране.

/msg CS OP|DEOP <#channel> <nickname> Давате|премахвате OP(@) статус на даден ник през CS (ChanServ). Изисква се ниво на достъп до OP за да използвате командата. Ако не е посочен <nickname> дава/премахва вашия статус.

/msg CS VOICE|DEVOICE <#channel> <nickname> Давате|премахвате VOICE(+) статус на даден ник през CS (ChanServ). Изисква се ниво на достъп до VOICE за да използвате командата. Ако не е посочен <nickname> дава/премахва вашия статус.

/msg CS HALFOP/DEHALFOP <#channel> <nickname> Давате|премахвате HALFOP(%) статус на даден ник през CS (ChanServ). Изисква се ниво на достъп до HALFOP за да използвате командата. Ако не е посочен <nickname> дава/премахва вашия статус. 

/msg CS PROTECT/DEPROTECT <#channel> <nickname> Давате|премахвате PROTECT(&) статус на даден ник през CS (ChanServ). Изисква се ниво на достъп до PROTECT за да използвате командата. Ако не е посочен <nickname> дава/премахва вашия статус.

/msg CS OWNER/DEOWNER <#channel> <nickname> Давате|премахвате OWNER(~) статус на даден ник през CS (ChanServ). Изисква се ниво на достъп до OWNER за да използвате командата. Ако не е посочен <nickname> дава/премахва вашия статус.

/msg CS DOWN <#channel> <nickname> Изчиства режими поставени на даден ник в канала. Важи йерархията т.е OWNER/PROTECT/OP/HALFOP/VOICE премахва на долните нива в низходящ ред.

/msg CS SYNC <#channel> Синхронизира модовете поставени на потребителите в канала със статуса който им съответства в списъка за достъп в канала.

Botserv или BS е услуга, която ви дава достъп до така наречените сървис ботове - BS (Botserv) или CS (Chanserv).

Спецификата на този вид услуга е достъп до най-различни модификации за вашия канал - публични команди, вкарване/изкарване на сървис бот и други.

/msg BS ACT <#channel> <text> Изкарва ACTION съобщение в канала през CS (Chanserv). Еквивалентно на /me <text>.

/msg BS ASSIGN <#channel> botname Вкарва в канала даден сървис бот. По подразбиране само foundera на канала има достъп до командата, освен ако не е уточнен друг левел на достъп чрез LEVELS. Също така основните сървис ботове до които имате достъп са - CS (ChanServ), BS (BotServ).

/msg BS UNASSIGN <#channel> botname Изкарвате от канала даден сървис бот. Също важи founder only достъп по подразбиране.

/msg BS BOTLIST Изкарва пълен списък със сървис ботовете в мрежата. Сървис бот отбелязан с * е запазен само за IRC Operators.

/msg BS BADWORDS <#channel> ADD <word> SINGLE|START|END Добавяте лоша дума към списъка с лоши думи за вашия канал. За да работи системата за KICK/BAN при лоша дума BADWORDS в списъка с левели трябва да е включен задължително. С опция SINGLE KICK/BAN ще се задейства само при изписана цялата дума в канала.  С опция START KICK/BAN се задейства при написана първа дума от дадено изречение в канала. С опция END KICK/BAN се задейства при написана лоша дума в края на изречението. За подробен списък с командите за KICK/BAN напишете /msg bs help kick badwords.

/msg BS BADWORDS <#channel> DEL <word|entry-num|list> Изтривате лоша дума от списъка с лоши думи за вашия канал. Валидните опции са - дума|номер-на-думата-в-списъка|списък.

/msg BS BADWORDS <#channel> LIST Изкарва пълен списък с лошите думи в даден канал.

/msg BS BADWORDS <#channel> CLEAR Изчиства списъка с лоши думи в даден канал.

/msg BS INFO <#channel> <botname> По-подробна информация за даден канал или сървис бот. За канала се изисква ниво на достъп до INFO в списъка с нива за достъп.

/msg BS KICK <опция> <#канал> ON|OFF [настройки] Конфигурирате KICK/BAN опциите в даден канал. Валидни са следните опции:

KICK AMSG <#channel> ON|OFF [tty] Включва|изключва повтарянето на една и съща реплика в каналите, в който фигурира BS (BotServ). С тту задавате колко пъти потребителя да бива KICK след което да бъде BAN.

KICK BADWORDS <#channel> ON|OFF Включва|изключва KICK опцията за лоши думи в даден канал. С параметър tty задавате колко пъти да бъде кикнат потребител, използващ лоша дума, преди да бъде баннат от канала.

KICK CAPS <#channel> ON|OFF [ttb [min [percent]]] Включва|изключва KICK за писане с ГЛАВНИ букви. Както знаете в интернет писането само с главни букви се счита за викане и не се толерира особено. С ttb параметър се задава колко пъти да бъде кикнат даден потребител използващ ГЛАВНИ букви, преди да бъде баннат. min и percent са съответно минимум символи с ГЛАВНИ БУКВИ и процент от текста изписан с ГЛАВНИ БУКВИ, преди KICK опцията да се задейства. По подразбиране при включена KICK CAPS е зададено 10 символа и 25% от текста изписан с ГЛАВНИ БУКВИ, преди потребителя да бъде кикнат.

KICK BOLDS <#channel> ON|OFF [ttb] Включва|изключва опцията за KICK при използване на удебелен текст. С параметър ttb задавате колко пъти да бъде кикнат потребителя, преди да бъде баннат от канала.

KICK COLORS <#channel> ON|OFF [ttb] Включва|изключва опцията за KICK при използване на цветен текст. С параметър ttb задавате колко пъти да бъде кикнат потребителя, преди да бъде баннат от канала.

KICK FLOOD <#channel> ON|OFF [ttb [ln [secs]]] Включва|изключва опцията за KICK при флуд в канала. С параметър ttb задавате номер на киквания, преди даден потребител да бъде баннат. ln и secs задават за колко линии текст/за секунди трябва да бъдат изписани, преди да се задейства KICK. По подразбиране при включена опция са 6 линии текст за 10 секунди.

KICK ITALICS <#channel> ON|OFF [ttb] Включва|изключва опцията за KICK при използване на наклонен текст. С параметър ttb задавате колко пъти да бъде кикнат даден потребител използващ наклонен текст, преди да бъде баннат от канала.

KICK REPEAT <#channel> ON|OFF [ttb [num]] Включва|изключва опцията за KICK при многократно повтаряне на една и съща фраза/текст. С параметър ttb задавате номер на киквания на даден потребител, преди да бъде баннат от канала. С параметър num задавате колко пъти може да се повтори фраза/текст, преди да се задейства KICK опцията. По подразбиране num е зададено на 3 пъти.

KICK UNDERLINES <#channel> ON|OFF [ttb] Включва|изключва опцията за KICK при използване на подчертан текст. С параметър ttb  задавате колко пъти да бъде кикнат даден потребител, използващ подчертан текст, преди да бъде баннат от канала.

/msg BS SAY <#channel> <text> Карате CS (ChanServ) или който сървис бот използвате да каже даден текст в канала. Изисква се ниво на достъп до SAY за да може да се използва опцията.

/msg BS SET <опция> <канал | сървис-бот> <настройки> Задавате различни настройки на сървис бот в даден канал. Валидни опции:

SET BANEXPIRE <#channel> <time> Задавате времетраене на бановете, сложени от сървис бот при KICK задействане. При зададен time 0 бановете не се премахват.

SET DONTKICKOPS <#channel> ON|OFF Включва|изключва опцията за защита на операторите в канала. При включена опция операторите няма да бъдат киквани от сървис бота, независимо дали левела им за достъп фигурира до NOKICK.

SET DONTKICKVOICES <#channel> ON|OFF Абсолютно същата опция, като горната, само че за VOICES потребители в канала. При включена опция потребители с ниво на достъп до VOICE няма да бъдат киквани, независимо дали нивото им за достъп съвпада с NOKICK.

SET FANTASY <#channel> ON|OFF Включва|изключва опцията за използване на публични команди към сървис бот-а в даден канал. При включена опция се изисква ниво на достъп до FANTASIA както и до дадената команда, която се пише. Префиксът за публичните команди е ! - пример !op nick !kick nick !voice nick и т.н.

SET GREET <#channel> ON|OFF Включва|изключва опцията за поздравително съобщение в канала към потребители имащи достъп до GREET. 

 

MS или MemoServ е услуга, която ви позволява да изпращате съобщения до даден псевдоним дори и той да не е онлайн в момента.

/msg MS CANCEL <nick|#channel> Отменяте съобщението което сте изпратили до даден псевдоним или канал.

/msg MS CHECK <nick> Проверявате последното изпратено съобщение до даден псевдоним дали е прочетено или не.

/msg MS DEL <#channel> {num | list | LAST | ALL} Изтривате съобщение до даден канал или псевдоним. С параметър num триете номера на даденото съобщение, с параметър LAST - последното изпратено съобщение, а с параметър ALL изтривате всички изпратени съобщения.

/msg MS IGNORE <#channel> ADD|DEL|LIST <entry> С тази опция можете да добавяте|премахвате| потребители който няма да могат да ви пращат съобщения през MS в даден канал. С LIST опцията виждате списъка с потребители.

/msg MS LIST [#channel] С тази опция виждате списъка със съобщения към вашия псевдоним или канал. Опцията #channel е допълнителна ако искате да видите за даден канал. С параметър NEW ви показва само новите непрочетени съобщения към вашия псевдоним или канал.

/msg MS READ [#channel] {num | list | LAST | NEW | ALL} Позволява ви да прочетете съобщенията към вашия псевдоним или канал. Опцията #channel е допълнителна.  С параметър num четете номер на даденото съобщение, с list - списъка със съобщения, с LAST - последното изпратено ви съобщение, с NEW - новите/непрочетени съобщения и с ALL - Всички съобщения към вашия псевдоним/канал

/msg MS SEND <nick|#channel> <memo-text> Изпращате дадено съобщение към псевдоним или канал. За опция канал се изисква ниво на достъп до MEMO за да можете да изпращате съобщения.

/msg MS SET <опция> <параметър> Задавате различни настройки за достъп до MS на вашия псевдоним. Валидните опции са:

NOTIFY {ON|LOGON|NEW|MAIL|NOMAIL|OFF} Променя/включва/изключва начина по който MS ви уведомява за съобщения към вашия псевдоним. С параметър LOGON ще бъдете уведомени само когато се идентифицирате с псевдонима си, или премахнете /away статуса от вашия никнейм. С параметър NEW ще бъдете уведомени само когато съобщенията са директно към вас. С параметър MAIL съобщенията ще бъдат пращани под формата на имейл към имейла зададен при регистрацията на вашия псевдоним. С параметър NOMAIL изключвате съобщенията през имейл. 

LIMIT [#channe] limit Задавате лимит на съобщенията, които MS може да изпраща към вашия псевдоним или канал. Опцията #channel е допълнителна. Ако зададете 0 като лимит - никой няма да може да изпраща съобщения към вашия псевдоним или канал. Лимита по подразбиране не може да бъде повече от 20 съобщения.

 


Ако имате проблем, който не може да се разреши с горните команди и се налага намеса на IRC-оператор или администратор, той не се нуждае от паролите ви, за да ви помогне.
Използвайте трудни за познаване пароли и не ги казвайте на НИКОГО (дори на оператори), ако не искате да изгубите nick-а или канала си !